Thông báo tuyển sinh

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2020-2021

Hội đồng tuyển sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2020-2021 như sau:

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021

(Dành cho các học sinh dự kiểm tra tại cơ sở 1)

I. TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 (Tại cơ sở 1):

 1. Lớp C: Tổng điểm xét tuyển (TĐXT) đạt từ 49,9 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn Tiếng Anh tăng cường đạt 5,5 điểm trở lên, Toán và Tiếng Việt đều đạt từ 6 điểm trở lên.
 2. Lớp T: TĐXT đạt từ 52,1 điểm trở lên, trong đó điểm KT môn Toán tăng cường đạt 6,5 điểm trở lên, môn T. Việt đạt từ 5,5 điểm trở lên.
 3. Lớp TA: TĐXT đạt từ 53,5 điểm trở lên, trong đó điểm KT môn Toán tăng cường đạt 6,5 điểm trở lên, môn Tiếng Anh từ 8 điểm trở lên.
 4. Lớp V: TĐXT đạt từ 47 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn Tiếng Việt tăng cường đạt 5 trở lên, môn Tiếng Anh đạt từ 8 điểm trở lên.
 5. Lớp S: TĐXT đạt từ 42,1 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn Tiếng Anh từ 6,5 điểm trở lên, môn Tiếng Việt và môn Toán đều đạt từ 5 điểm trở lên.
 6. Lớp A: TĐXT đạt từ 48,5 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn Tiếng Anh đạt 6,8 điểm trở lên, môn Toán và môn Tiếng Việt đạt 5,25 điểm trở lên.
 7. Lớp P: TĐXT đạt từ 41,5 điểm trở lên trong đó không có môn nào điểm kiểm tra dưới 4 điểm.
 8. Lớp M: TĐXT đạt từ 43,1 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh đều đạt từ 5 điểm trở lên. 

  II.TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2:

   * Tại cơ sở 1:

 1. Lớp S: + Những HS dự tuyển vào lớp C có TĐXT đạt từ 48 điểm trở lên, điểm kiểm tra các môn Tiếng Việt và môn Toán đều đạt từ 5 điểm trở lên, môn Tiếng Anh tăng cường đạt 4,6 điểm trở lên.

         + Những HS dự tuyển vào lớp T có TĐXT đạt từ 46,5 điểm trở lên, bài kiểm tra môn Tiếng Anh đạt 7 điểm trở lên, điểm kiểm tra môn Tiếng Việt đạt 5 điểm trở lên.

        + Những HS dự tuyển vào lớp V có TĐXT đạt từ 47,5 điểm trở lên, môn Tiếng Anh đạt 8 điểm trở lên.

 1. Lớp M: + Những HS dự tuyển vào lớp T hoặc lớp TA có TĐXT từ 45,1 trở lên; trong đó điểm KT môn Tiếng Việt đạt 5 điểm trở lên, môn Tiếng Anh đạt 7 điểm trở lên.

    + Những HS dự tuyển vào lớp C có TĐXT từ 42,3 điểm trở lên; trong đó điểm kiểm tra môn Tiếng Việt và môn Toán đạt 5 điểm trở lên, môn Tiếng anh tăng cường đạt 3,9 điểm trở lên.

 1. Lớp A: + Những HS dự tuyển vào lớp C có TĐXT đạt từ 49,3 điểm trở lên;

                    + HS dự tuyển vào lớp V có TĐXT đạt từ 50 điểm trở lên.

                    + HS dự tuyển vào lớp T có TĐXT đạt từ 53,6 điểm trở lên.

* Tại cơ sở 2 (dành cho những HS đã đăng kí):

 1. Lớp C: Những HS dự tuyển vào lớp C cơ sở 1 có TĐXT từ 40,5 điểm trở lên và môn Tiếng Anh tăng cường đạt từ 4 điểm trở lên.
 2. Lớp TA: HS dự tuyển vào lớp T cơ sở 1 đạt TĐXT 45,6 điểm trở lên.
 3. Lớp S: Những HS thi vào lớp S/M cơ sở 1 có TĐXT đạt 36,9 điểm (không môn nào dưới 3,5 điểm). Những HS thi vào lớp C cơ sở 1 có TĐXT từ 39,1 điểm trở lên. Những HS thi vào lớp T và TA cơ sở 1 có TĐXT từ 39,6 điểm trở lên.
 4. Lớp A: Những HS dự tuyển vào lớp A cơ sở 1 có TĐXT đạt 38 điểm trở lên.

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 CƠ SỞ 2

(Dành cho những học sinh dự kiểm tra tại cơ sở 2)

I. TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1

 1. Lớp C: Tổng điểm xét tuyển đạt từ 41,6 điểm trở lên, trong đó bài kiểm tra môn Tiếng Anh tăng cường đạt từ 4 điểm trở lên, môn Toán và Tiếng Việt đều đạt từ 5,5 điểm trở lên.
 2. Lớp T-A: Tổng điểm xét tuyển đạt từ 45 điểm trở lên, trong đó bài kiểm tra môn Toán tăng cường đạt từ 5 điểm trở lên, môn Tiếng Anh đạt 7 điểm trở lên.
 3. Lớp S: Tổng điểm xét tuyển đạt từ 37,1 điểm trở lên, trong đó bài kiểm tra môn Tiếng Anh đạt từ 6,8 điểm trở lên.
 4. Lớp A: Tổng điểm xét tuyển đạt từ 33,6 điểm trở lên.II. TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2:
 1. Lớp A: Những HS thi vào lớp C có tổng điểm xét tuyển đạt 37,1 điểm trở lên, lớp TA có tổng điểm xét tuyển từ 37,6 điểm trở lên.
 2. Lớp S: Những HS thi vào lớp C có tổng điểm xét tuyển từ 38 điểm trở lên và những HS thi vào lớp TA có tổng điểm xét tuyển từ 41,6 điểm trở lên.

                                                                                                  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Tag: