Hoạt động giảng dạy học tập

Tổng hợp video HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH lớp 6 đến lớp 9

Mời quý PH và các con HS theo dõi tổng hợp các video và lịch phát sóng dạy học trên truyền hình Hà nội từ lớp 6 đến lớp 9 như sau:

 LỚP 6

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/mX-j5kL5_o0

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/Xh_9BQTJ9a8

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/EKEh6N_uU50

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/sPw2X_GRpXE

+ Ngày 2/4/2020:   https://www.youtube.com/watch?v=R57HQevqbrc

+ Ngày 6/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=wXrMsYNeS-I

+ Ngày 9/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=S500g88gQZc

+ Ngày 13/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=2zLYpQmQUtI

+ Ngày 16/4/2020:https://www.youtube.com/watch?v=Xt8GMn8eyj0

+ Ngày 20/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=wD3DGefKAyM

+ Ngày 23/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=9bBytkIAZq4

- Môn Toán:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/kgiCDV4yjBc

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/EdA5k8wnuEw

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/3vbS5ihxxts

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/p11TzzDr5pg

+ Ngày 3/4/2020:   https://www.youtube.com/watch?v=xTI0MLQF93E

 + Ngày 7/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=GYvxh9TKtuM

+ Ngày 10/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=4ucjbLleVAY

+ Ngày 14/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=OvPD4dFqD8s

+ Ngày 17/4/2020:https://www.youtube.com/watch?v=oAU3jILq01w

+ Ngày 21/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=uhjzgt46i3c 

+ Ngày 24/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=EEzutsH_OGw

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/abFKfwC_50M

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/dsPwI3bJW4Y

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/tjM8CvoCfUc

+ Ngày 1/4/2020:   https://www.youtube.com/watch?v=wUaIbwNirKE

+ Ngày 4/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=8F3ETfVIf3w

 + Ngày 8/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=I2v60fKOzgo

+ Ngày 11/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=mbSvOq-aHQg

+ Ngày 15/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=bM5GoBHcq7I

+ Ngày 18/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=DvhDCwSJOI4

+ Ngày 22/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=pfU0X2_cRzE

+ Ngày 25/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=UCFYbYCZEC0

II. LỚP 7

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/FFwUGxyztys

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/isXEHcOjcbY

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/ZY_t6BTvUcw

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/DO4n89ZQj54

+ Ngày 2/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=Xkn1sdgFq4k

+ Ngày 6/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=K53ctio7kl0

+ Ngày 9/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=z3UihKImViM

+ Ngày 13/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=sShirM6K9Uo

+ Ngày 16/4/2020:https://www.youtube.com/watch?v=oPhBNGpNYpM

+ Ngày 20/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=eUORx1wGJiA

+ Ngày 23/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=OVNBZFZaPdE

- Môn Toán:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/GpwpBxTgQi0

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/GGq3wURKsR4

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/OzVmgGUS9uM

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/ed4OvkjBiJU

+ Ngày 3/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=VWDVgaTeliI

+ Ngày 7/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=V3aqwQ7qCtU

+ Ngày 10/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=mUz2X5VLcGo

+ Ngày 14/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=TJjFF2SSU5k

+ Ngày 17/4/2020:https://www.youtube.com/watch?v=Au2Uxe8F27I

+ Ngày 21/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=Jo8tH3LelHM 

+ Ngày 24/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=1hS5KZw1wWk

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/8L3fGvFhLJg

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/SeZEfqTnN0o

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/NBQHdoFwqRM

+ Ngày 1/4/2020:   https://www.youtube.com/watch?v=yUZJwedIaJQ

+ Ngày 4/4/2020:   https://www.youtube.com/watch?v=PC9UKh8snDE

 +Ngày 8/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=mR8oQlL1F2w

+ Ngày 11/4/2020:https://www.youtube.com/watch?v=WISozgcsFUY

+ Ngày 15/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=J9spULRP8sg

+ Ngày 18/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=3qnzZD4zgsw

+ Ngày 22/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=-C7ZmEFHnjo

+ Ngày 25/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=X5zIsK8IG6k

III. LỚP 8

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/XwX3DRlJXZg

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/U_ht_OoodG4

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/E5RyxrgSEJ0

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/ggRoBEpEuog

+ Ngày 2/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=sBJujC-q3Gg&t=43s

+ Ngày 6/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=26HFsHTaoXM

+ Ngày 9/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=CfxOVIZljRg

+ Ngày 13/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=Ihwr8TE6oqA

+ Ngày 16/4/2020:https://www.youtube.com/watch?v=8iyJIjGCs9w

+ Ngày 20/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=dkhyf7rGQhQ  

+ Ngày 23/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=36PgXWNUAw4

- Môn Toán:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/TL7ii1G2iHA

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/lf1M60igo_k

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/cIrsPb2Yyp8

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/6_Dt1gr6d1s

+ Ngày 3/4/2020:   https://www.youtube.com/watch?v=Qh2MzZvnPyA

+ Ngày 7/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=l-IiY7xVpQ8

+ Ngày 10/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=qVQ3btAveW0

+ Ngày 14/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=SHRFEKoes6M

+ Ngày 17/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZstPeOR0Mwk

+ Ngày 21/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=S3Tj76cIxuk 

+ Ngày 24/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=PPNlvHcneK8

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/vCJt5YDxGss

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/HKqQOkNFDVU

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/v9vH_l9CbRA

+ Ngày 1/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=pLU7RGChS4I

+ Ngày 4/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=DcQUzedGD2o

 + Ngày 8/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=8xni38FoZCA

+ Ngày 11/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=7dJfike6QN0

+ Ngày 15/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=OI7HwBikQvo

+ Ngày 18/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=AQsRhb5BBts

+ Ngày 22/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=994x5EfaCSc

+ Ngày 25/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=oog2l3NqCZs

IV. LỚP 9

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 9/3/2020: https://youtu.be/rhIsCuhZSoI

+ Ngày 12/3/2020: https://youtu.be/rSI_b7Ylbgc

+ Ngày 16/3/2020: https://youtu.be/PsbQLSpy_50

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/712BADlmFfA

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/uTpTzIZebrE

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/nb9R3Avamh0

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/Sj1TOn9EBmo

+ Ngày 2/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=ob8HCGNgb-U

+ Ngày 6/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=zro1WIWV4sE

+ Ngày 9/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=_mOBBy5Wnpg

+ Ngày 13/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=jeNxshZhBpk

+ Ngày 16/4/2020:https://www.youtube.com/watch?v=_qF_ATiKD0g

+ Ngày 20/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=mCN8goUlh8I 

+ Ngày 23/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=sbhLSFjX8ks

- Môn Toán:

+ Ngày 10/3/2020: https://youtu.be/7HlqfIKWg9Q

+ Ngày 13/3/2020: https://youtu.be/C3MM46Jtx64

+ Ngày 17/3/2020: https://youtu.be/B9lj1JNYERU

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/LPVGnEQ3NBk

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/JaJpOVDH2PM

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/rfTg_kp5x_c

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/xg-OihW_JeM

+ Ngày 3/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=Zl9jVJ2QP5s

+ Ngày 7/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=Esc4JptfYQM

+ Ngày 10/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=Q7NCkd72MH4

+ Ngày 14/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=Khfvho-6egA

+ Ngày 17/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=Nd4V4W4jKSg

+ Ngày 21/4/2020 https://www.youtube.com/watch?v=Mf-3npthKrw

+ Ngày 24/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=zN50U3AhqEw

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 11/3/2020: https://youtu.be/8zFkbfZzVBg

+ Ngày 14/3/2020: https://youtu.be/JONHQc6tRJE

+ Ngày 18/3/2020: https://youtu.be/_ZWCgBUQQN4

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/-eiymZE1hAk

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/ckAi62Dxu4k

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/e40PHckt-rk

+ Ngày 1/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=dzy7Sw5hD7k

+ Ngày 4/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=c-gdeavFoSg

+ Ngày 8/4/2020:  https://www.youtube.com/watch?v=KwMsbewts9Y

+ Ngày 11/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=TucDkI0jQGQ

+ Ngày 15/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=NCW4FBSAwMU

+ Ngày 18/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=C8L9gSffN7M

+ Ngày 22/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=9gZXwEvdeS4

+ Ngày 25/4/2020: https://www.youtube.com/watch?v=69Evg3v_zr8

 

Tag: